Tjänster

Tjänster

Coachning och Ledningsstöd

Att leda förbättringsarbetet är utmanande. Det finns ett många olika krav från ett flertal intressenter. När design av en förbättrad verksamhet finns framtagen är införandet en ännu större utmaning. Att ha en coach och stöd för ledare och ledningsgrupper vid införande av förbättringar är en framgång. En framgång som leder till att ni skapar en mer hälsosam och finansiellt starkare verksamhet, vilket i sin tur säkerställer att ni håller kursen mot Business Excellence.

Vi arbetar med modellen Shaper och Business Excellence, som bygger på filosofier och verktyg inom bland annat LEAN, Six Sigma, BPM, och Agile. Ledarskap och gruppdynamik bygger på situationsanpassat ledarskap och försvarsmaktens ledarskapsprogram.

Kvalitetsledning

Vad är kvalitet och vem är ansvarig för den? Att säkerställa att en verksamhet möter kundens krav och behov genom att att utföra aktiviteter på rätt sätt och i rätt ordning samtidigt som man lever upp till satta verksamhetsmål är inte en lätt uppgift. Vi har kunskap och expertis inom bland annat BPM, LEAN, Six Sigma, och ISO-9000 vilket gör oss till den expert som ni behöver stöd av i er arbete med kvalitetsledning.

Kvalitets- och Verksamhetsutveckling

Levererar din verksamhet en hög kvalitet på det absolut mest effektiv sättet? Vi kan assistera er i ert arbete med att kontinuerligt förbättra verksamheten. Verksamhetsutveckling sker bäst med en tydlig och enkel modell för att ta verksamheten från dess nuvarande tillstånd till ett kraftigt förbättrad framtida tillstånd. Omvärlden förändras i en rasande takt och ni behöver hela tiden parera och genom att genomföra kontinuerliga förbättringar ligga steget före. Vi arbetar med Business Process Managment (BPM) som teori och använder oss av modellen Shaper of Business Excellence för att få ett strukturerat arbetssätt med tydligt mål på er förbättrade verksamhet. Vi stöttar er i ert arbete och genomför både utbildning (se nedan) och konsultation där så är efterfrågat.

Utbildning

För att ni ska kunna utföra förbättringsarbetet i er verksamhet krävs det genomgripande kunskaper och metoder. Ni behöver ha kompetens i förbättringsledning, förbättringsmetoder, kvalitetsledning, projektledning och filosofi kring ständiga förbättringar för att lyckas i ert arbete. Det är många roller som ska framgångsrikt interagera med varandra för att lyckas i förbättringsarbetet. Vi har de utbildningar ni behöver för att nå framgång i ert förbättringsarbete.Utbildningar som vi genomför är bland annat för förbättringsledare, verksamhetsdesigner, processledare och processägare, projektledare och projektbeställare, samt för alla medarbetare som måste få samma grundläggande utbildning i hur en verksamhet drivs med fokus på förbättringar av processer och projekt. Utbildningarna ger en helhetskompetens som krävs för att lyckas.

Projektledning

Behöver ni stöd för era projektledare eller projektbeställare? Vår erfarenhet är att det är många verksamheter som pratar om projekt men inte riktigt har rätt kompetens för att driva framgångsrika projekt. Vi kan ge er personal inom projektstyrning och -ledning den kunskap och stöd de behöver för att känna sig trygga i sitt arbete. Vi använder oss av olika projektmodeller, vilket alla ser snarlika ut, men bygger mest på den Ericssons modell PROPS, nuvarande XPM. Detta i samspel med projektmodeller som Agile och SCRUM.

Projektanalys/granskning

En oberoende granskning av ett projekt eller process ger er också oberoende data som ger er nyttig information inför viktiga beslut. Det är många gånger så att både projektbeställare och projektledare gärna vill visa för andra intressenter att ett projekt går bra, även när så inte är fallet.

Då behövs det någon som är emotionellt oberoende till projektet och det resultat som skapas, för att få en neutral bild av läget. Vi kan hjälpa er att utföra denna analys och/eller granskning av ert projekt, så att ni fattar beslut på rätt grunder. Bra drivna projekt ska få beröm och uppmuntran, medan de som går sämre behöver stöd för att nå det tänka målet. Men utan vetskap om läget i projektet är det svårt att vet vilket som är påkallat.

Behöver ni stöd för att få projekt som visar sig inte gå så bra som väntat, kan vi assistera med detta också.

Dokumentledning

Hur har ni strukturerat era dokument i verksamheten? Kopplar ni era dokument till olika linjeorganisatoriska enheter eller kopplar ni dem direkt till designade processer och projekt?

Många organisationer har svårt att snabbt hitta igen sin dokument, och tiden för att leta dessa är omfattande. Helt i onödan, och på bekostnad av irritation, låg effektivitet, långa ledtider och sämre kvalitet till kunderna.

Vi kan assistera er i att lägga upp och koppla dokumenten till era processer och projekt, vilket ger er en långsiktigt hållbar dokumentstruktur, vilket inte behöver ändras bara för att ni omorganiserar er linjeorganisation. Sluta leta dokument – skapa en strukturerad långsiktig struktur för snabb åtkomst!

​Miljöledning

Miljön är idag i fokus mer än någonsin.

Har ni styrt upp ert miljöarbete på ett långsiktigt och hållbart sätt? Det är inte bara verksamheten som ska vara hållbar gentemot miljön, utan miljöarbetet ska också vara hållbart. Vi kan assistera er i att bygga upp en hållbar miljöledning som ett led i ert kvalitetsledningssystem.

Vi assistera er också i ert arbete med att skapa ISO-14000 certifikat om det är önskvärt för er, eller kanske helt enkelt krävs av er..